تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

نشانی دبیرخانه زاهدان – خیابان دانشگاه- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی.
تلفن: 05431135446/05433416606
پست الکترونیکی:  aepl@iauzah.ac.ir
سایت همایش:aepl.iauzah.ac.ir